Stadgar

Stadgar Hedemora Touring Team
§ 1. Mål och medel.
Hedemora Touring Team Sweden är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra motorcykelintresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika MC frågor Klubben skall inom sitt arbete ta speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning. Klubben är ansluten till Sveriges Motorcyklister (SMC).
§ 2. Medlemskap.
Medlem av klubben är aktiv, dvs. motorcykelägare, eller passiv, dvs. icke motorcykelägare. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Person som önskar bli medlem i klubben, skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur klubben gör anmälan till styrelsen. Hedemora Touring Team skall verka för att medlem skall vara med i SMC.
§ 3. Medlemsavgift.
Medlems avgift bestäms av årsmöte.
§ 4. Verksamhetsår.
Verksamhetsår och räkenskapsår räknas från och med den 1 Januari till och med den 31 December.
§ 5. Revision.
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka väljs på en tid av ett år.
§ 6. Årsmöte.
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av mars månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller av medlemmar om minst 1/3 av medlemmarna kräver det.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 4. Årsberättelse samt kassaberättelse. 5. Revisionsberättelse. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 7. Val av ordförande för en tid av ett år. 8. Val av vice ordförande för en tid av två år. 9. Val av fyra övriga ledamöter. 10. Val av tre suppleanter. 11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
  Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas.
  § 7. Kallelse.
  Kallelse till årsmöte, extra årsmöte och annat allmänt möte skall utsändas till varje medlem minst tre veckor före mötet via SMS, Mail, Hemsidan och Facebook
  § 8. Motioner.
  Fråga, som önskas behandlas på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.
  § 9. Allmänt möte.
  Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kallas till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort framställning. Skriftligt och motiverad. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.
  § 10. Ändring av stadgar.
  För att ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs beslut av årsmötet. Ett sådant beslut måste biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna. Förslag till ändring av stadgarna skall vara utsänt till medlemmarna minst 3 veckor före årsmötet.
  § 11. Rösträtt.
  Varje, vid årsmötet närvarande medlem som upptagits i röstlängden, äger en röst. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- och/eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden, om medlemskap finns, utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden ej är medlem, Till sekreterare för årsmötet kan endast medlem väljas.
  § 12: Styrelse.
  Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör.

§ 13. Styrelsens skyldigheter.
Det åligger styrelsen att:

 1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm. 2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister. 3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte, årsmöte och extra årsmöte. 4. Avge verksamhetsberättelse. 5. Föra protokoll.

§ 14. Medlems skyldigheter.
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer.
§ 15. Klubbens upplösning.
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar två år i rad godkänner förslaget.
§ 16. Disposition av klubbens tillgångar.

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt § 15

Antagna på årsmöte 2018-10-27